ชุณหเวชสกุล อ., ลักษิตามาศ ด., สันทรานันท์ ด., and หอรุ่งเรือง ด. “กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณาเนื้อหาการท่องเที่ยวไทย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีน รุ่นเจเนอเรชั่นวาย”. Modern Management Journal, vol. 15, no. 2, Mar. 2018, pp. 117-30, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/116997.