เข็มทอง ส. “บทบรรณาธิการ”. Modern Management Journal, vol. 10, no. 2, Sept. 2013, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11812.