เมธิโยธิน ส. “การรับรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับความสำคัญและกระบวนการดำเนินการของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางตามโครงการสงเคราะห์ปลูกยางพาราในแหล่งปลูกยางใหม่”. Modern Management Journal, vol. 10, no. 2, Sept. 2013, pp. 20-29, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11819.