จุ้ยโต เ. “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์: กรณีศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”. Modern Management Journal, vol. 10, no. 1, Sept. 2013, pp. 26-38, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11843.