รุ่งปัจฉิม ช. “การเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน”. Modern Management Journal, vol. 8, no. 2, Sept. 2013, pp. 111-9, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11867.