เข็มทอง ส., and เกียรติวัชรชัย ก. “การประเมินความพึงพอใจการปฎิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการในสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”. Modern Management Journal, vol. 9, no. 2, Sept. 2013, pp. 41-53, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11869.