ชัยพุทธนพันธ์ ภ., and อิสิชัยกุล ร. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจโรงแรมบูติคขนาดเล็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร”. Modern Management Journal, vol. 9, no. 2, Sept. 2013, pp. 78-89, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11874.