หาญสันติ ท., บันฑิตทัศนานนท์ ก., and ชัยเชาวรินทร์ บ. “การเพิ่มประสิทธิผลการบริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากรของกรมศุลกากรในภาคตะวันออก”. Modern Management Journal, vol. 8, no. 1, Sept. 2013, pp. 17-32, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11922.