สิทธิเลิศประสิทธิ์ ส. “นโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”. Modern Management Journal, vol. 9, no. 1, Sept. 2013, pp. 18-26, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11935.