ยี่แพร่ โ., ยมนาค ต., and บุณย์เพิ่ม ท. “การจัดการขยะจากการก่อสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน”. Modern Management Journal, vol. 9, no. 1, Sept. 2013, pp. 56-68, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11941.