ภาควิธี น., and นาคฉาย ส. “HOW THE ROLE OF SECONDARY DATA AFFECTS THE BUSINESS RESEARCH?”. Modern Management Journal, vol. 16, no. 1, July 2018, pp. 1-14, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134511.