อยู่ผ่อง ส., พูลกระจ่าง อ., and ธรรมกรณ์ ป. “DEVELOPMENT OF TRAINING COURSE TO IMPROVE PRODUCTIVITY OF MANUFACTURING INDUSTRY FOR AUTOMOTIVE COMPONENT”. Modern Management Journal, vol. 16, no. 1, July 2018, pp. 25-36, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134515.