ไทยตรง ส., and วัชรศรีโรจน์ บ. “DEVELOPMENT OF FRUIT RETAIL BUSINESS BY VALUE CHAIN IMPROVEMENT”. Modern Management Journal, vol. 16, no. 1, July 2018, pp. 47-60, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134518.