เจียรมาศ เ., and พิทยาภินันท์ ป. “CONSUMERS’ REFERRAL PROBABILITY ON MILK SHOPS IN HATYAI CITY MUNICIPALITY, SONGKHLA PROVINCE”. Modern Management Journal, vol. 16, no. 1, July 2018, pp. 61-74, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134520.