สุขกลั่น อ., สุตตาพงศ์ เ., and ยวงใย ณ. “CORPORATE COMMUNICATIONS STRATEGY TO CREATE A STRONG ORGANIZATIONAL CULTURE”. Modern Management Journal, vol. 16, no. 1, July 2018, pp. 75-82, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134521.