อายุสุข อ., จูเส้ง ก., ทองฤทธิ์ น., ลอยลิบ น., and คงทองคำ ม. “THE IMPACT OF OIL PRICE ON INVESTMENT IN ASEAN STOCK MARKETS”. Modern Management Journal, vol. 16, no. 1, July 2018, pp. 117-28, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134530.