เกียรติวัชรชัย ก., เทพปัญญา พ., and สังข์รักษา น. “THE SYNTHESIS OF MANAGERIAL MODEL FOR AUTONOMOUS PUBLIC ORGANIZATIONS IN THAILAND”. Modern Management Journal, vol. 16, no. 1, July 2018, pp. 163-82, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134538.