ปริญญาสุทธินันท์ อ. “GOOD GOVERNANCE: LESSON LEARNED FROM THUNGTAMSAO COMMUNITY MANAGEMENT”. Modern Management Journal, vol. 16, no. 1, July 2018, pp. 183-92, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134541.