ชีวะตระกูลกิจ อ., บุญญเศรษฐ์ ศ., งามวิชัยกิจ อ., กิตติพงศ์พิทยา ก., and หวังทอง ส. “THE CONSUMER BEHAVIOR OF CRUISE TOURISM AND THE SERVICE PROVIDING OF CRUISE OPERATORS IN ANDAMAN TOURISM CLUSTER”. Modern Management Journal, vol. 16, no. 1, July 2018, pp. 193-06, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134542.