พหรมสาขา ณ สกลนคร ธ., เชิงเชาว์ ช., and และหีม เ. “THE GUIDELINE FOR OPERATION DEVELOPMENT FOR UNIVERSITY SOCIAL ENGAGEMENT”. Modern Management Journal, vol. 16, no. 2, Jan. 2019, pp. 1-16, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/168357.