เมตตะธำรงค์ จ., สารีคำ ว., and ประจุดทะศรี ป. “THE ELEMENTS FACTORS IN BUSINESS OPERATION OF COMMUNITY ENTERPRISE ENTREPRENEURS IN THE UPPER NORTHEAST”. Modern Management Journal, vol. 16, no. 2, Jan. 2019, pp. 29-42, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/168359.