ชีวตระกูลกิจ อ. “บทบรรณาธิการ”. Modern Management Journal, vol. 11, no. 2, Mar. 2014, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16910.