เข็มทอง ส. “แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”. Modern Management Journal, vol. 11, no. 2, Mar. 2014, pp. 1-10, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16933.