แผ่วัฒนากุล ก., and ลือนาม ป. “การวิเคราะห์เหมืองความคิดเห็นบนเครือข่ายสังคมออนไลน์”. Modern Management Journal, vol. 11, no. 2, Mar. 2014, pp. 11-20, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16934.