ขันธวิทย์ อ. “ตัวแบบจำลอง Dynamic Nelson-Siegel ไม่ควรนำมาใช้เพื่อการค้าตราสารหนี้ไทย”. Modern Management Journal, vol. 11, no. 2, Mar. 2014, pp. 58-73, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16938.