เกษรบัว ท., and นามสวัสดิ์ อ. “การพัฒนาศักยภาพกลุ่มสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กรณีศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารจากกล้วย”. Modern Management Journal, vol. 11, no. 2, Mar. 2014, pp. 74-86, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16939.