สีสอาด ส. “การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนเอกชน ระดับอนุบาลศึกษา ในเขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร”. Modern Management Journal, vol. 11, no. 2, Mar. 2014, pp. 102-11, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16942.