เฉียนเลี่ยน น., บุณยรัตพันธุ์ เ., and เสี้ยนสลาย ส. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของข้าราชการ ศาลยุติธรรมภาค 8”. Modern Management Journal, vol. 11, no. 2, Mar. 2014, pp. 112-23, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16943.