วรคุณากุล ส., and จุ้ยโต เ. “ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้บริหารกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน”. Modern Management Journal, vol. 11, no. 2, Mar. 2014, pp. 124-37, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16944.