จินดาวงศ์ ณ., มนตรีวัต ป., and โภคพลากรณ์ ไ. “ปัจจัยจูงใจที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราชในการเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม”. Modern Management Journal, vol. 11, no. 2, Mar. 2014, pp. 138-50, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16945.