เสี่ยงสลัก จ., บุณยรัตพันธ์ เ., and เสี้ยนสลาย ส. “การประเมินผลการพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ของเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดตราด”. Modern Management Journal, vol. 11, no. 2, Mar. 2014, pp. 166-79, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/16947.