เข็มทอง ส. “Editorial”. Modern Management Journal, vol. 17, no. 1, June 2019, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/205366.