สุวรรณเจริญ ว., อิสิชัยสกุล ร., บุณย์เพิ่ม ท., and สมบูรรืสวัสดี อ. “การพัฒนาตัวแบบผู้นำการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอาหารเพื่อการส่งออกของประเทศไทย”. Modern Management Journal, vol. 14, no. 2, Aug. 2017, pp. 129-44, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/207722.