มาหมื่น ม., ธรรมเจริญ ย., and พงษ์วิชัย ศ. “พฤติกรรมการซื้อปุ๋ยอินทรีย์ของชาวสวนยางพาราในจังหวัดชุมพร”. Modern Management Journal, vol. 12, no. 1, Aug. 2014, pp. 90-97, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/21258.