มณีมัย ป., เจริญกิจจารุกร ภ., ชูเศษ ภ., แซ่ทั่ง อ., รักษาวงศ์ ร., and เปรมจิตร ฐ. “QUALITY AND FACTORS AFFECTING QUALITY CONTROL PRACTICES OF THAI SMALL AND MEDIUM ACCOUNTING FIRMS”. Modern Management Journal, vol. 14, no. 1, Mar. 2018, pp. 117-28, https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/35380.