ดำรงชัย ดร.นรีนุช. “บทเรียนจากญี่ปุ่น:ปัจจัยสำคัญในการบริหารจัดการเพื่อความอยู่รอดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ”. Modern Management Journal 15, no. 2 (March 20, 2018): 1–12. Accessed May 18, 2024. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/116128.