เกศมุกดา ณิชาณัช, and สุทัศน์ ณ อยุธยา ประไพศรี. “การเพิ่มสมรรถนะองค์กรการผลิตโดยการสร้างองค์กรนวัตกรรมผ่านการจัดการความรู้”. Modern Management Journal 15, no. 2 (March 20, 2018): 91–100. Accessed June 27, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/116311.