ชุณหเวชสกุล อภิชยาภรณ์, ลักษิตามาศ ดร.ปริญ, สันทรานันท์ ดร.พิษณุ, and หอรุ่งเรือง ดร.ชัยพล. “กลยุทธ์การตลาดเชิงสร้างสรรค์และการโฆษณาเนื้อหาการท่องเที่ยวไทย ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวจีน รุ่นเจเนอเรชั่นวาย”. Modern Management Journal 15, no. 2 (March 20, 2018): 117–130. Accessed June 25, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/116997.