ชัยเวช วิยะดา, รัตนวิบูลย์สม วิชญานัน, and ศรีนฤวรรณ ปรีดา. “THE DEVELOPMENT CONCEPT OF COMPETITIVENESS MARKETING STRATEGIES OF EXPORT THAI FRESH LONGAN”. Modern Management Journal 14, no. 1 (March 30, 2018). Accessed July 7, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/117252.