มีสมนัย เฉลิมพงศ์. “EXPLORING INNOVATION 2nd Edition”. Modern Management Journal 11, no. 1 (September 20, 2013): 118–124. Accessed June 27, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11806.