เข็มทอง สุรีย์. “บทบรรณาธิการ”. Modern Management Journal 10, no. 2 (September 20, 2013). Accessed June 25, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11812.