เมธิโยธิน สุชนนี. “การรับรู้ของเกษตรกรเกี่ยวกับความสำคัญและกระบวนการดำเนินการของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางตามโครงการสงเคราะห์ปลูกยางพาราในแหล่งปลูกยางใหม่”. Modern Management Journal 10, no. 2 (September 20, 2013): 20–29. Accessed July 7, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11819.