จุ้ยโต เสน่ห์. “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์: กรณีศึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”. Modern Management Journal 10, no. 1 (September 20, 2013): 26–38. Accessed June 27, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11843.