รุ่งปัจฉิม ชุษณะ. “การเป็นสมัยใหม่กับแนวคิดชุมชน”. Modern Management Journal 8, no. 2 (September 20, 2013): 111–119. Accessed June 25, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11867.