ชัยพุทธนพันธ์ ภัทรภร, and อิสิชัยกุล ราณี. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการประกอบธุรกิจโรงแรมบูติคขนาดเล็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร”. Modern Management Journal 9, no. 2 (September 20, 2013): 78–89. Accessed June 27, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11874.