หาญสันติ ทรงพร, บันฑิตทัศนานนท์ กมลรัตน์, and ชัยเชาวรินทร์ บงกช. “การเพิ่มประสิทธิผลการบริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากรของกรมศุลกากรในภาคตะวันออก”. Modern Management Journal 8, no. 1 (September 24, 2013): 17–32. Accessed June 30, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11922.