วศวรรณวัฒน์ ธัญญรัศม์, and เห็นโชคชัยชนะ นิพันธ์. “มาตรฐานการบัญชีไทยตามทัศนะของผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีและอาจารย์ผู้สอนวิชาทางการบัญชี”. Modern Management Journal 8, no. 1 (September 24, 2013): 33–48. Accessed June 30, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11923.