สิทธิเลิศประสิทธิ์ สุนา. “นโยบายการบัญชีของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช”. Modern Management Journal 9, no. 1 (September 26, 2013): 18–26. Accessed July 6, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/11935.