ภาควิธี นริศรา, and นาคฉาย สุธนา. “HOW THE ROLE OF SECONDARY DATA AFFECTS THE BUSINESS RESEARCH?”. Modern Management Journal 16, no. 1 (July 15, 2018): 1–14. Accessed July 7, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134511.