อยู่ผ่อง สักรินทร์, พูลกระจ่าง อัคครัตน์, and ธรรมกรณ์ ปราโมช. “DEVELOPMENT OF TRAINING COURSE TO IMPROVE PRODUCTIVITY OF MANUFACTURING INDUSTRY FOR AUTOMOTIVE COMPONENT”. Modern Management Journal 16, no. 1 (July 15, 2018): 25–36. Accessed July 5, 2022. https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/134515.